ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Η χρήση της Διαδικτυακής Πύλης Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας (ΕΕΤΤ), υπόκειται στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συνθήκες, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Η χρήση της Διαδικτυακής Πύλης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας της. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Διαδικτυακής Πύλης και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 2. Η χρήση της Διαδικτυακής Πύλης ΣΔΦ και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο και στον Κανονισμό λειτουργίας Η χρήση της Διαδικτυακή Πύλης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της.
 3. Οι τελικοί χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που, κατά περίπτωση, επιθυμούν και δικαιούνται να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού λειτουργίας αιτήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση ραδιοφάσματος ή/και δήλωση για τη χρήση ραδιοφάσματος, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος. της ΕΕΤΤ. Χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης είναι και ειδικά εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό στελέχη της ΕΕΤΤ ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με πλήρως περιορισμένες, ως προς την δυνατότητα χρήσης, εξουσίες αποκλειστικά για την εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 4. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται και μέσω της δημιουργίας λογαριασμών «χρηστών» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3959 ΕΞ 31/01/2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ B’ 576/06.02.2023). Η πιστοποίηση της ταυτότητας των «χρηστών» γίνεται μέσω της αυθεντικοποίησης χρηστών (oAuth 2.0) που παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχει ο χρήστης στο TaxisNet, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (ΦΕΚ Β’ 762/10.03.2020) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασπης (Β’ 539)» 429/2020 των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας - (ΦΕΚ Β’ 850/13-03-2020). Ο λογαριασμός του κάθε «χρήστη» είναι προσωπικός και ο κάθε «χρήστης» είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό του.
 5. Κάθε χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης του λογισμικού, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης. Ο χρήστης φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων πρόσβασής του. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιοδήποτε τρόπο στα διαπιστευτήρια χρήστη.
 6. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στην ΕΕΤΤ θα πρέπει:
  • ο χρήστης να έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης ιών (virus) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν την Διαδικτυακή Πύλη , τα συστήματα της ΕΕΤΤ ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
  • τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα είτε από το χρήστη που προβαίνει στην αποστολή, είτε εν γνώσει του από άλλους.
  • τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΕΤΤ χωρίς καμία νομική απαίτηση από τους επισκέπτες που τα παρέχουν για το σκοπό για τον οποίο χορηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 7. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι να παρέχει, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις στη Διαδικτυακή Πύλη.
 8. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει η χρήση συνδέσμων (link), υπόκεινται στους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπουν οι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι η ΕΕΤΤ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των παραπάνω διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπουν ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (link) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των επισκεπτών τους.
 9. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΕΤΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης.
 10. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, η ΕΕΤΤ δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης και των υπηρεσιών αυτής, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.
 11. Οι παρόντες όροι χρήσης και τα ειδικότερα κεφάλαια αυτών, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτά με την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους δεν χωρεί. Τυχόν άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (φυλλομέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).
 12. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.
 13. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.